MÅSTE AUDITÖRER FÖLJA EN KODEX FÖR UPPFÖRANDE? 

Auditören följer alltid i sitt uppträdande en kodex som kallas ”Auditörens kodex”. Auditörens kodex består av exakt följda regler som garanterar att den person som blir auditerad gör största möjliga framsteg. Auditörens kodex utvecklades under många års observation, och är den etikkodex som styr en auditörs uppförande.


Auditering är som mest framgångsrik när en auditör handlar enligt denna kodex. Exempelvis är ett av målen i auditering att återställa individens visshet utifrån hans egen synpunkt. Följaktligen förbjuder kodexen uttryckligen auditören att tala om för den person han auditerar vad denne ska tycka och tänka om sig själv, eller att framföra någon åsikt om det som auditeras.

Auditering måste utföras inom ramen för fullständig tillit. Följaktligen är auditörer underställda liknande krav som pastorer och präster i andra religioner: Auditörens kodex kräver av auditörer att de behandlar all kommunikation från församlings­medlemmarna fullständigt konfidentiellt.

De egenskaper som Auditörens kodex inskärper är i grunden de som människor högaktar mest. En auditör uppvisar vänlighet, affinitet, tålamod och andra dygder medan han bistår den som auditeras att konfrontera områden med upprördhet eller svårighet.