AUDITÖRENS KODEX

Denna kodex dök först upp som ett kapitel i boken Dianetik: Den ursprungliga avhandlingen skriven av L. Ron Hubbard 1947 och publicerad första gången 1951. Många timmars auditering, utförda av auditörer från hela världen, gav följaktligen information till L. Ron Hubbard så han kunde förfina kodexen och därmed förbättra disciplinen vid auditering. Auditörens kodex ändrades flera gånger under 1950- och 1960-talen med den slutliga versionen som publicerades i juni 1980.

Auditörens kodex är ett grundläggande verktyg för auditering och för livet. Som L. Ron Hubbard skrev i Dianetik: ”Auditörens kodex ... sammanfattar människans överlevnadsbeteendemönster. En Clear handlar mer eller mindre automatiskt efter denna kodex. Eftersom de grundläggande axiomen för Dianetics och Scientology omfattar tankens grundprinciper, då gäller även att det som fungerar i auditering också fungerar i livet.

Jag lovar härmed att som auditör följa Auditörens kodex.

1. Jag lovar att inte värdera för preclearn, eller tala om för honom vad han bör tänka om sitt fall i sessionen.

2. Jag lovar att inte invalidera preclearns fall eller hans vinster, vare sig i eller utanför sessionen.

3. Jag lovar att använda enbart standardteknologi på en preclear, på det standardmässiga sättet.

4. Jag lovar att hålla alla avtalade auditeringstider som en gång gjorts.

5. Jag lovar att inte auditera en preclear som inte har sovit tillräckligt och som är fysiskt trött.

6. Jag lovar att inte auditera en preclear som inte ätit tillräckligt eller är hungrig.

7. Jag lovar att inte tillåta täta byten av auditörer.

8. Jag lovar att inte sympatisera med en preclear, utan i stället vara effektiv.

9. Jag lovar att inte tillåta preclearn avsluta sessionen efter eget bestämmande, utan i stället avsluta de cykler som jag har påbörjat.

10. Jag lovar att aldrig lämna en preclear under en session.

11. Jag lovar att aldrig bli arg på en preclear i session.

12. Jag lovar att auditera varje huvudsaklig fallåtgärd till en flytande nål.

13. Jag lovar att aldrig auditera någon enda åtgärd förbi dess flytande nål.

14. Jag lovar att tillerkänna preclearn varande i sessionen.

15. Jag lovar att inte blanda Scientologys processer med andra utövningar, utom i de fall då preclearn är fysiskt sjuk och endast medicinsk behandling hjälper.

16. Jag lovar att upprätthålla kommunikationen med preclearn samt att inte avbryta hans kommunikation eller låta honom ”overrunna” i sessionen.

17. Jag lovar, att i en session, inte skjuta in kommentarer, uttryck eller enturbulerande moment, som avleder en preclear från hans fall.

18. Jag lovar att fortsätta ge preclearn processen eller auditeringskommandot, när så behövs, i sessionen.

19. Jag lovar att inte låta en preclear utföra ett missförstått kommando.

20. Jag lovar att i en session inte förklara, rättfärdiga eller urskulda mig för något auditörsmisstag, vare sig det är verkligt eller inbillat.

21. Jag lovar att endast bedöma en preclears aktuella falltillstånd med hjälp av standardmässiga fallövervakningsdata och att inte avvika på grund av någon inbillad olikhet hos fallet.

22. Jag lovar att aldrig utnyttja de hemligheter som en preclear yppar i en session till bestraffning eller för personlig vinning.

23. Jag lovar att aldrig förfalska arbetsblad från sessioner.

24. Jag lovar att se till att varje donation som mottagits för auditering återbetalas – i enlighet med bestämmelserna från Claims Verification Board (Kravverifieringsnämnden)  – om preclearn är missbelåten och begär återbetalning inom tre månader efter auditeringen, på det enda villkoret att han inte får erhålla auditering eller utbildning på nytt.

25. Jag lovar att inte framhålla Dianetiken eller Scientology enbart som ett sätt att bota sjukdomar eller behandla sinnessjuka, väl vetande att avsikten med dem var att åstadkomma andlig förbättring.

26. Jag lovar att till fullo samarbeta med auktoriserade Dianetik- och Scientologi-organisationer när det gäller att slå vakt om dessa ämnens etiska bruk och utövning.

27. Jag lovar att vägra tillåta att någon person görs illa fysiskt, skadas våldsamt, opereras eller dödas i namn av ”mentalvård”.

28. Jag lovar att inte tillåta sexuella friheter eller övergrepp mot patienter.

29. Jag lovar att vägra släppa in någon sinnessjuk person i utövarnas led.