EN BRA OCH SKICKLIG LEDARES RÄTTESNÖREN

Ledarskap är en sällsynt gåva som ägs av några få sällsynta individer. Som en del av sin managementteknologi utvecklade L. Ron Hubbard en stor mängd riktlinjer inte bara för att kyrkans chefspersonal skulle tillämpa sina befogenheter med intelligens utan också så att de utövar förnuftigt ledarskap som gör att deras grupper blomstrar och lyckas. Att följa denna kodex kommer att öka ens framgång som chef i Scientology Kyrkorna, och också i andra grupper, vare sig det gäller företag eller ett samvälde av nationer. Denna kodex skrevs av L. Ron Hubbard år 1951.

För att vara effektiv och framgångsrik måste en ledare:

1. Så fullständigt som möjligt förstå målen och syftena hos den grupp han leder. Han måste kunna se och innefatta det ideala uppnåendet av målet, såsom en målskapare föreställer sig det. Han måste vara i stånd att tolerera och förbättra de praktiska resultaten och framstegen som hans grupp och dess medlemmar har möjlighet att uppnå. Han måste alltid eftersträva en minskning av den existerande klyftan mellan det ideala och det praktiska.

2. Han måste inse att en primär uppgift är den fullständiga och ärliga tolkningen, gjord av honom själv, angående ideal och etik samt deras mål och syften till hans underordnade och gruppen som sådan. Han måste leda, kreativt och övertalande, sina underordnade, själva gruppen och individerna i denna grupp mot dessa mål.

3. Han måste inbegripa organisationen och verka enbart för hela organisationen och aldrig bilda eller gynna kotterier. Hans bedömning av individer i gruppen bör ske enbart i ljuset av deras värde för hela gruppen.

4. Han får aldrig tveka när det gäller att offra individer för gruppens bästa, både när det gäller planering såväl som verkställande samt då han skipar rättvisa.

5. Han måste värna om alla upprättade kommunikationslinjer och komplettera dem där så behövs.

6. Han måste värna om all affinitet som faller under hans ansvar och själv hysa affinitet för gruppen som sådan.

7. Han måste alltid uppnå högsta möjliga kreativa verklighet.

8. Hans planering måste – sedd mot bakgrund av mål och syften – leda hela gruppens verksamhet. Han får aldrig låta organisationer växa och breda ut sig hur som helst, utan måste, genom att lära sig av pilotprojekt, hålla den organisatoriska planeringen fräsch och flexibel.

9. Han måste inom sig själv se gruppens logiska grund och ta emot och utvärdera de data med vars hjälp han formar sina lösningar med största möjliga uppmärksamhet på sanningshalten hos informationen.

10. Hans strävan och motto måste vara att tjäna gruppen.

11. Han måste tillåta sig att bli väl betjänad med avseende på sina individuella behov, hushålla med sina egna ansträngningar och unna sig en viss komfort, för att kunna hålla sin motivation på en hög nivå.

12. Han bör av sina underordnade kräva att de i sina egna ledningssfärer förmedlar helheten av hans verkliga känslor samt skälen till hans beslut, så klart som möjligt, och att förtydliganden och tolkningar därav enbart skall göras i avsikt att uppnå bättre förståelse hos de individer som dessa underordnade förestår.

13. Han får aldrig tillåta sig att förvränga eller dölja någon del av det ideal och den etik som gruppen följer, och får heller inte låta detta ideal och denna etik bli till något gammalt, omodernt och oanvändbart. Han får aldrig tillåta att hans planering blir förvrängd eller struken av hans underordnade. Han får aldrig låta enskilda gruppmedlemmars ideal och etik försämras och skall, med förnuftets hjälp, alltid bryta en sådan försämring.

14. Han måste hysa tillit till målen, till sig själv och till gruppen.

15. Han måste leda genom att alltid förete kreativa och konstruktiva underordnade mål. Han får inte driva på genom rädsla och hot.

Han måste inse att varje individ i gruppen i viss mån ägnar sig åt att leda andra människor, livet och fysiska universum och att varje sådan underordnad ledare, inom ramen för denna kodex, bör beviljas frihet att leda.

Om en ledare handlar på detta sätt, kan han vinna ett imperium för sin grupp, oavsett vad det imperiet skulle vara.