EN SANN GRUPPMEDLEMS RÄTTESNÖREN

I vår byråkratiska tidsålder är medlemmar i en grupp ofta lämnade med en känsla av hopplöshet och ineffektivitet i förhållande till synbarligen oöverstigliga svårigheter. Vissa kan även komma att känna att de skulle vara bättre utan lojalitet till någon grupp. Men det är ovedersägligt att ingen kan överleva ensam och att förneka sig själv medlemskap i en grupp är att förneka sig själv den stolthet och tillfredsställelse som bara kan komma genom lagarbete.

I sin forskning om teknologi för grupper kodifierade L. Ron Hubbard de viktigaste principerna som medlemmar i varje grupp bör följa för att uppnå sina mål. Dessa ges i följande kodex, skriven i januari 1951.

1. En framgångsrik deltagare i en grupp är en deltagare som i sina handlingar kommer mycket nära det ideal, den etik och det grundläggande syftet för gruppen som helhet.

2. Individens ansvar för gruppen som helhet bör inte vara mindre än gruppens ansvar för individen.

3. Gruppmedlemmen har som en del av sitt ansvar att hela gruppen fungerar friktionsfritt.

4. En gruppmedlem måste begagna sig av och yrka på sina rättigheter och privilegier som gruppmedlem, samt yrka på gruppens rättigheter och privilegier som en grupp. Och inte låta dessa rättigheter inskränkas på något sätt eller i någon grad på grund av någon som helst ursäkt eller brådska.

5. En medlem i en sann grupp måste begagna sig av och yrka på sin rätt att bidra till gruppen. Han måste också yrka på gruppens rätt att bidra till honom. Han bör inse att en myriad av gruppmisslyckanden blir följden när något av dessa bidrag förvägras som en rättighet. (En välfärdsstat är en stat i vilken medlemmen inte tillåts bidra till staten, men måste acceptera bidrag från denna.)

6. Störning av gruppens angelägenheter, genom plötsliga och av omständigheterna omotiverade planändringar, genom sammanbrott hos allmänt accepterade kanaler, eller genom att ändamålsenliga aktiviteter i en grupp upphör, sådana saker får inte tillåtas och måste förhindras av en gruppmedlem. Han bör akta sig för att uppröra eller oroa en ledare och därmed sänka ARC-n.

7. Försummelser i samband med planering eller när det gäller att känna igen gruppens mål måste korrigeras av gruppmedlemmen, åt gruppen, antingen genom att kalla ärendet till behandling i konferens eller korrigera missförhållandet på eget initiativ.

8. En gruppmedlem måste samordna sina initiativ med de mål och det grundsyfte som gäller för gruppen som helhet samt med andra enskilda medlemmar, genom att klart tillkännage sina förehavanden och avsikter, så att alla konflikter kan bringas i dagen i förväg.

9. En gruppmedlem måste yrka på sin rätt att ta initiativ.

10. En gruppmedlem måste studera och förstå samt arbeta i överensstämmelse med gruppens mål och grundläggande syfte och dess verkställande av uppgifter.

11. En gruppmedlem måste arbeta i riktning mot att bli så skicklig som möjligt i den teknologi och färdighet som utgör hans specialområde i gruppen, och måste hjälpa andra individer i gruppen att förstå denna teknologi och färdighet och hur den passar in i gruppens organisatoriska behov.

12. En gruppmedlem bör vara tillräckligt förtrogen med alla teknologier och färdigheter i gruppen, för att förstå dem och förstå hur de passar in i gruppens organisatoriska behov.

13. Hur hög ARC-n i gruppen är beror på den enskilde gruppmedlemmen. Han måste yrka på förstklassiga kommunikationslinjer samt klarhet i affinitet och verklighet, och måste veta vad som sker i avsaknad av dessa ting. Och han måste arbeta kontinuerligt och aktivt för att upprätthålla hög ARC i organisationen.

14. En gruppmedlem har rätt att vara stolt över sina arbetsuppgifter och har rätt att bedöma och hantera dessa uppgifter.

15. En gruppmedlem måste inse att han personligen förestår någon del av gruppen och/eller arbetsuppgifterna däri och att han själv måste ha både kunskapen och rätten att leda inom den sfär som han bär ansvaret för.

16. Gruppmedlemmen bör inte tillåta att regler antas, som begränsar eller förbjuder alla gruppmedlemmars aktiviteter på grund av ett fåtal gruppmedlemmars försumlighet.

17. Gruppmedlemmen bör yrka på flexibel planering och ett säkert verkställande av planer.

18. Optimal tjänsteutövning från varje gruppmedlems sida bör av gruppmedlemmen uppfattas som den bästa garantin för hans egen och gruppens överlevnad. Det ligger i varje gruppmedlems intresse att se till att optimal tjänsteutövning uppnås av varje annan gruppmedlem, vare sig ett sådant överinseende är befogat på grund av överordnad ställning eller snarlikhet mellan olika verksamhetsområden eller ej.