L. RON HUBBARD

GRUNDAREN AV DIANETICS OCH SCIENTOLOGY

”UNDER NÄSTAN ETT KVARTS SEKEL HAR JAG ÄGNAT MIG ÅT ATT UTFORSKA LIVETS GRUNDER, DET MATERIELLA UNIVERSUMET OCH MÄNSKLIGT BETEENDE. ETT SÅDANT ÄVENTYR LEDER EN NEDFÖR MÅNGA HUVUDLEDER, GENOM MÅNGA SIDOVÄGAR, IN PÅ MÅNGA BAKGATOR AV OSÄKERHET, GENOM MÅNGA NIVÅER AV LIVET ...” – L. RON HUBBARD

L. RON HUBBARD

Ett sådant äventyr var också det som i slutändan ledde L. Ron Hubbard till grundandet av Dianetics och Scientology, och därigenom en väg mot tidigare oanade andliga höjder. Bland andra utmärkande händelser på färden: I juli 1952 blev L. Ron Hubbard den första som vetenskapligt isolerade, mätte och beskrev den mänskliga anden, medan han objektivt demonstrerade andliga förmågor långt bortom vetenskapligt tänkande. Förutom det upptäckte han att varje människa var i besittning av dessa förmågor och att alla kunde förverkliga dem. På så sätt utvecklades hans beskrivning av Scientology som ett sätt att uppnå målet för varje större religion: att frigöra själen genom visdom.

Allt som allt omfattar L. Ron Hubbards verk om Dianetics och Scientology över 5 000 skrifter och 3 000 inspelade föreläsningar och utgör den största utförliga redogörelsen om det mänskliga sinnet och anden som finns. Dessa skrifter och föreläsningar innehåller svaren på livets djupaste mysterier: tillvarons gåta, dödens mysterium och uppnåendet av tillstånd som aldrig ens beskrivits i tidigare litteratur. Från dessa arbeten kom dessutom Scientologys teknologier om att uppfostra barn, lappa ihop familjer, undervisa, organisera och ge lättnad vid sjukdom eller lidande.

För att alla skulle kunna dra nytta av dessa teknologier gav L. Ron Hubbard anvisningar om att Scientology Kyrkor skulle inrättas över hela världen, och därigenom föddes en världsomfattande religion. Det är en praktisk religion. Den är tillämpbar på varje aspekt av människans tillvaro och är religionen för livet här och nu. Men i dess kärna och i varje Scientology Kyrka finns denna bestående inbjudan från dess grundare: ”Vi räcker fram denna ovärderliga gåva av frihet och odödlighet – faktiskt, ärligen.”