VILKA ÄR NÅGRA AV SCIENTOLOGYS VÄSENTLIGASTE GRUNDSATSER?

Grundläggande för Scientology är synen på människan som en andlig varelse. I Scientology kallas den andliga varelsen för thetan.Termen kommer från den grekiska bokstaven theta för ”tanke”, ”liv” eller ”anden”. Den används för att undvika förväxlingar med tidigare begrepp om själen. Thetanen är odödlig och har levt – och kommer att leva – under otaliga livstider. Man är en thetan som har ett sinne och besitter en kropp. Thetanen animerar kroppen och använder sinnet.

Grundläggande i Scientology är även att livet betraktas som indelat i drivkrafter (impulser) i riktning mot överlevnad. Dessa kallas för dynamikerna och de är åtta till antalet.

Den första dynamiken – är drivkraften att existera som en själv. Här kommer individualiteten till fullt uttryck. Denna kan kallas jagets dynamik.

Den andra dynamiken är drivkraften att existera genom sexuell aktivitet. Denna dynamik har faktiskt två avdelningar. Andradynamiken (a) är själva sexualakten. Och andradynamiken (b) är familjeenheten, inklusive fostrandet av barn. Denna kan kallas sexdynamiken.

Den tredje dynamiken – är drivkraften att existera i grupper av individer. Varje grupp eller del av en hel kategori skulle kunna betraktas som en del av tredjedynamiken.Skolan, samhället, staden, landet, var och en är de en del av den tredje dynamiken och är var för sig en tredjedynamik. Denna kan kallas gruppdynamiken.

Den fjärde dynamiken – är drivkraften att existera som en del av mänskligheten. Under det att en ras skulle kunna anses som en tredjedynamik, skulle alla raser sammantagna anses vara den fjärde dynamiken. Denna kan kallas mänsklighetens dynamik.

Den femte dynamiken – är djurrikets drivkraft att existera. Den innefattar allt levande, både växter och djur, fisken i havet, djuren i skog och mark, gräs, träd, blommor, kort sagt allt som är direkt och intimt motiverat av liv. Denna kan kallas djurdynamiken.

Den sjätte dynamiken – är drivkraften att existera som det fysiska universum. Det fysiska universum är sammansatt av Materia, Energi, Rum [engelska Space] och Tid. I Scientology tar vi begynnelsebokstäverna i vart och ett av dessa ord och myntar ett ord – MEST. Denna kan kallas universumdynamiken.

Den sjunde dynamiken – är drivkraften att existera som ande eller andars drivkraft att existera. Allt andligt, med eller utan identitet, faller under rubriken den sjunde dynamiken. Denna kan kallas den andliga dynamiken.

Den åttonde dynamiken – är drivkraften att existera som oändlighet. Denna identifieras också som Högsta väsendet. Denna kallas den åttonde dynamiken, eftersom symbolen för oändlighet, ∞, ställd upprätt, bildar siffran 8. Denna kan kallas oändlighetsdynamiken eller gudsdynamiken.

Scientologer namnger vanligtvis dessa dynamiker med deras nummer.

Ännu en yttring av dessa dynamiker är att de bäst kan framställas som en serie koncentriska cirklar, där den första dynamiken är centrum och varje ny dynamik omger de tidigare som en ny cirkel omkring den. Idén om ett expanderande rum kommer in i dessa dynamiker.

Individens grundläggande egenskaper innefattar hans förmåga att på detta sätt expandera in i de övriga dynamikerna. Men inte förrän den sjunde dynamiken är uppnådd i sin helhet, kommer individen att upptäcka den sanna åttonde dynamiken.

Som ett exempel på hur dynamikerna fungerar upptäcker man att ett nyfött barn inte uppfattar någonting utanför förstadynamiken. Men efterhand som barnet växer och dess intressen vidgas kan det ses uppfatta andra dynamiker.

Ytterligare ett exempel på hur de fungerar vore att en person som är ur stånd att verka på tredjedynamiken också samtidigt är ur stånd att vara en del av en grupp, och alltså kan sägas vara oförmögen till ett socialt liv.

Det kan dessutom sägas om de åtta dynamikerna att ingen av dessa dynamiker från ett till sju är viktigare än någon av de andra för att orientera individen. Även om dynamikerna inte har lika stor betydelse, den ena jämfört med den andra, så är en persons förmåga att anta varande, görande och ägande för var och en av dynamikerna ett tecken på hans förmåga att leva.

Individers förmågor och brister kan förstås om man betraktar hur de deltar i de olika dynamikerna.