VARFÖR ÄR SCIENTOLOGY EN KYRKA?

Ordet kyrka kommer från det grekiska kyrios, som betyder ”herre”, och från det indoeuropeiska kewe, ”att vara stark”. Nutida innebörder av ordet inkluderar ”en församling”, ”andlig kraft till skillnad från världslig” och ”den prästerliga yrkeskåren, prästerskapet”.

Ordet kyrka används inte bara av kristna organisationer. Det fanns kyrkor tiotusen år innan det fanns kristna, och kristendomen själv var en revolt mot den etablerade kyrkan. I modernt språkbruk talar man t ex om den buddistiska eller muslimska kyrkan när man avser alla troende inom dessa religiösa läror.

En kyrka är en gemenskap av troende som har ett gemensamt system för helgade trossatser och religiöst bruk genom vilka de eftersträvar att övervinna livets stora problem.

På 1950-talet insåg scientologer att L. Ron Hubbards teknologi och dess resultat direkt handlade om att få människoanden fri och att ett högre andligt medvetande genom­gående uppnåddes. Det fanns ingen tvekan i deras tankar att de deltog i en religiös utövning. I början av 1950-talet beslöt de således att en kyrka skulle bildas för att bättre betjäna deras andliga behov. Den första Scientology Kyrkan bildades 1954.

Följaktligen är Scientology en religion och bruket av ordet kyrka när man talar om Scientology är korrekt.