VAD ÄR SCIENTOLOGYS INSTÄLLNING TILL PREVENTIVMEDEL OCH ABORT?

Scientology Kyrkan tar inte ställning till dessa frågor. De är individens personliga val och Scientologys församlingsbor är helt fria att bestämma själva.

I Scientology är fortplantning och uppfödning av barn en av tillvarons åtta dynamiker. Par har rätt att bestämma storleken på sin egen familj och scientologer gör detta i enlighet med sitt beslut om det bästa för det största antalet dynamiker.

Så som beskrivs i Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, är även försök att göra abort fysiskt och andligt traumatiska, både för ett ofött barn och för modern. Abort är alltså ovanligt bland scientologer, som inser att även det ofödda fostret redan kan bebos av en andlig varelse. I vissa fall kan dock abort vara en hjälp på grund av hälsoproblem för modern eller andra personliga faktorer. Scientology Kyrkan förespråkar aldrig abort till kyrkans personal eller till församlingsmedlemmar.