OM PROGRAMMET

NARCONONS INTERNATIONELLA
DROGREHABILITERINGSPROGRAM

Narconon är ett mycket effektivt, drogfritt avgiftnings- och rehabiliteringsprogram som utnyttjar tekniker utvecklade av L. Ron Hubbard.

NARCONON
har rehabiliterat
40-
TUSEN
DROG-
MISSBRUKARE

Narconon-nätverket når ut världen över från sin centrala och viktigaste drogrehabiliteringsanläggning, Narconon Arrowhead, den största anläggningen i sitt slag med boende, och ett center för utbildning av dem som ska arbeta med drogrehabilitering, både yrkesmässigt och på frivillig basis.

Denna huvudanläggning etablerades år 2001 och ligger på 256 tunnland skogsmark vid sjön Eufaula i sydöstra Oklahoma. Scientologer hjälpte till att sponsra skapandet av Narconon Arrowhead, där tusentals har utbildats och rehabiliterats, och där man levererat lärlingskap på plats till yrkesfolk från 47 amerikanska delstater och 20 länder.

Kommissionen för bemyndigande av rehabiliteringsanläggningar (CARF), en oberoende granskningsorganisation som erkänns av myndighetsorganisationer och försäkringsbolag, har auktoriserat Narconon-programmet vid Arrowhead sedan anläggningen inledde sin verksamhet. I ett ackrediteringsbrev säger CARF: ”Service, personal och dokumentation visar tydligt att metoderna genomgående är utmärkta.”

Narconons rehabiliteringsanläggningar runt om i världen finns i omgivningar som ger avskildhet och trygghet för individer så att de kan övervinna sitt missbruk och bygga upp sitt liv på nytt. Vart och ett av de 50 centren levererar Narconons alla tjänster, och över 70 procent av de som fullbordar Narconons missbruks- och rehabiliteringsprogram fortsätter att leva ett drogfritt liv.

Programmet har från början baserats på grundprinciper som observerades av L. Ron Hubbard: att en individ i grunden är god, att han är ansvarig för sitt eget tillstånd och att alla kan förbättra sitt tillstånd om de erbjuds ett praktiskt och fungerande sätt att göra det på.

Detta fungerande sätt för att sluta med drogmissbruk började i Arizona State Prison när William Benitez, en intagen som avtjänade ett 15-årigt fängelsestraff för narkotikabrott, upptäckte en bok av L. Ron Hubbard: Scientology: Tankens grunder. Benitez insåg att den innehöll de verktyg han behövde för att befria sig från det drogmissbruk som hållit honom i sitt grepp sedan han var 13 år gammal. Han talade med fängelsets ledning och begärde tillstånd att starta ett drogrehabiliteringsprogram i fängelset. Hans begäran beviljades och den 19 februari 1966 startade Benitez ett testprogram och fick med 20 medfångar.

Med stöd från L. Ron Hubbard etablerade Benitez därefter ett formellt Narconon-program i fängelset. När han frigavs, efter att frivilligt ha förlängt sin fängelsevistelse för att slutföra implementeringen av programmet, flyttade han till Kalifornien och öppnade det första Narconon-centret med boende. Med fortsatt stöd från L. Ron Hubbard och scientologer, fortsatte Narconon att expandera och är idag ett av världens främsta drogrehabiliteringsprogram.

Ända från starten har Narconon-programmet förespråkat en metod för drogrehabilitering utan att man ersätter beroendet med alternativa läkemedel. Det tidiga programmet tog dock inte direkt itu med abstinenshantering.

Omkring år 1973 resulterade L. Ron Hubbards vidare forskning för att hjälpa missbrukare igenom abstinensens prövningar på ett tryggt sätt och med minimalt obehag, i avvänjningsmetoder som kan användas i de flesta fall och där man inte använder mediciner. Exakta vitamindoser och mineraltillskott, i kombination med särskilda metoder, lindrar mental och fysisk stress. Idag omfattar Narconon-programmet en hel uppsättning förfaranden som utvecklats för att åstadkomma snabb och relativt smärtfri abstinenshantering, följt av avgiftning med hjälp av Narconons avgiftningsprogram New Life. När den studerande blivit fri från sitt fysiska begär gör han livsförbättringskurser som ger honom färdigheter och verktyg som hjälper honom att klara sig bra i livet utan droger. Kurserna lär den studerande bl.a. att ta ansvar för tidigare överträdelser, återfå sin självrespekt och identifiera personer i sin omgivning som kanske vill få honom att börja med droger igen.

Kurserna som lär ut dessa färdigheter för livet inkluderar:
Kursen Att lära sig hur man lär: Här får den studerande inlärnings- och läs- och skrivkunnighetsverktyg som hjälper honom att lättare förstå och behålla kunskap och gör det möjligt för honom att lära sig saker.

Kursen grunderna i kommunikation: Innehåller övningar som hjälper den studerande att rikta sig utåt, och gör honom i stånd att genom kommunikation obesvärat möta livet och lösa problem.

Kursen varseblivning och orientering: Denna kurs sätter den studerande i kommunikation med andra och miljön och riktar den studerande utåt, bort från turbulenta minnen i samband med drogmissbruk, vilket gör att den studerande kan titta på världen omkring honom.

DROG-
SPECIALISTER
från
47
AMERIKANSKA DELSTATER OCH
20
LÄNDER
har utbildats vid
NARCONON
ARROWHEAD

Kursen hur man övervinner livets med- och motgångar: Ger den studerande förmågan att upptäcka och hantera individer i omgivningen som skulle kunna få honom att åter börja med droger. Den studerande vinner ny stabilitet när han står inför destruktiv påverkan och lär sig att välja konstruktiva vänner och kamrater.

Kursen personliga värden och integritet: Den studerande vinner insikt i personlig etik, ärlighet och integritet, och lär sig vad det innebär att ta ansvar för överträdelser och kan på så sätt frigöra sig från negativ påverkan från tidigare skadliga handlingar.

Existenstillstånden: Lär den studerande att använda steg-för-steg-metoder för att förbättra alla aktiviteter, strävanden och relationer. Med denna teknologi återfår den studerande sin självdeterminism och kan välja en väg i livet som hjälper honom att överleva.