ÅTERSTÄLLA VÄRDIGHETEN
KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR), en ideell Välgörenhetsväktar­organisation som inrättades av Scientology Kyrkan 1969, är tillägnad att utrota psykiatriska övergrepp och säkerställa patienters skydd. KMR har stött antagandet av mer än 160 lagar som skyddar individer från övergrepp eller tvångspsykiatriska metoder, som kräver samtycke för psykiatrisk behandling, som stoppat påtvingad medicinering och elchockbehandling av barn och äldre, och förordnat stränga straff för psykiatrikers sexuella övergrepp på patienter.

Med huvudkontor i Los Angeles, Kalifornien, vägleder KMR International ett globalt nätverk av cirka 200 avdelningar i över 34 nationer som förespråkar mänskliga rättigheter. KMR-ombud inkluderar läkare, psykiatriker, psykologer, jurister, lagstiftare, regeringstjänstemän, lärare och företrädare för civila rättigheter. KMR International inhyser också ett museum som presenterar den historia som formade århundraden av psykiatrisk brutalitet.

KMR distribuerar dokumentärfilmer som avslöjar de olika kanalerna för psykiatriska övergrepp: de destruktiva konsekvenserna av att avskärma och etikettera individer och skriva ut psykofarmaka; den vinstdrivande alliansen mellan psykiatrin och läkemedelsindustrin; bristen på vetenskapen bakom psykiatrins diagnoser som baseras på deras ”faktureringsbibel”; och spridningen av medicinering av militärer i aktiv tjänst och veteraner, vilket driver upp dödsfall som sker utanför strid på grund av plötsligt hjärtstopp och självmord.

STOPPA PSYKIATRISK TORTYR I

NYA ZEELAND

Efter att KMR undersökt och avslöjat övergrepp på psykiatriska institutioner, har offer som lämnat in krav mot den nyzeeländska regeringen fått en ursäkt och ekonomisk kompensation.

År 1984 förklarade FN:s konvention mot tortyr krig mot den tortyr som begås av hatgrupper, drogkarteller, terrorister och förtryckarregimer. Men de utelämnade den brutalitet som tillfogas av psykiatriker från rampljuset. Som ett resultat har i många länder, psykiatriker som lemlästar och dödar patienter drivit sin verksamhet utan någon offentlig tillsyn.

I Nya Zeeland, lanserade KMR en utredning av det psykiatriska sjukhuset Adolescent Psychiatric Care Unit of Lake Alice. KMR-utredare fann att barn som kvarhållits på statliga vårdavdelningar bestraffades med elchocker, tvångsmedicinerades och hölls isolerade. Regeringen och polismyndigheterna var likgiltiga för klagomål, så KMR dokumenterade nästan 100 fall av tonåringar som utsatts för psykisk och fysisk tortyr på den psykiatriska kliniken. Avslöjanden i media följde på det och resulterade i offentliga protester som ledde till att Lake Alice lades ner permanent.

Med hjälp av KMR, har 900 före detta patienter lämnat in klagomål. I slutändan biföll domstolarna offrens rättigheter och Nya Zeelands regering utfärdade en skriftlig ursäkt och betalade 10,7 miljoner dollar i ersättning.

KMR tryckte på för effektiv statlig tillsyn av psykiatriker och när de åter mötte passivitet, lämnade de in en detaljerad rapport till FN:s kommitté mot tortyr vid FN:s högkvarter i Genève. Så det var i maj 2013 som en utredningsgrupp från FN anlände till Nya Zeeland för sin första officiella undersökning av landets interneringsplatser.

I mars 2014, uppfyllde Nya Zeelands justitieministeri äntligen FN-mandatet, om att upprätta oberoende tillsyn av alla psykiatriska kliniker i landet. Det tillåter ytterligare patienter att rapportera psykiatriska övergrepp direkt till polisen som bundits genom avtalet att undersöka dessa klagomål.

KMR:s arbete har bidragit till att psykiatrin i Nya Zeeland hamnat riktigt ordentligt under lagen.

KMR
HAR BIDRAGIT TILL
286
varningar om
PSYKIATRISKA
DROGER

”KMR lovordas för att ha säkrat ett flertal reformer runt om i världen, och för att arbeta hårt för att skydda andra från kränkningar inom psykvården, och ser till att rättsskydd ges till mentalpatienter.” – Delstaten Georgias senat, USA

”Jag är glad att utöka gratulationerna till Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) för sina insatser under fyrtio år av att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag är särskilt tacksam för KMR-medlemmars och -stödjares hårda arbete för att stödja lagstiftningsinsatser för att skydda barn.” – Medlem av amerikanska kongressen, Texas

HUMANITÄR MISSION

FÖRA PSYKIATRI UNDER LAGEN

166

Som en viktig del av sitt humanitära uppdrag att skydda individer från psykiatriska övergrepp och att rensa upp inom den mentala hälsan, arbetar medlemmar i Kommittén för mänskliga rättigheter kraftfullt för att se till att rättsväsendet betjänar alla medborgare – även de som fångas i psykiatrins motströmmar.

I denna strävan har KMR bidragit till att bana väg för mer än 160 lagar i delstater över hela USA och i 16 nationer. Lagstiftningen varierar från att skydda barn från psykotropisk medicinering, skydda de äldre från kränkande behandling, stoppa psykiatrikers sexuella övergrepp på sina patienter, att försvara rättigheterna för funktionshindrade och psykiskt sjuka, och att kräva psykiatrisk öppenhet som ett skydd mot bedrägerier och korruption. KMR-medlemmar har vittnat inför den amerikanska kongressen och i parlamenten i Japan, Frankrike, Holland, Tyskland, Sydafrika, Italien, och många fler, och styrt lagstiftningen i riktning mot att försvara värdighet och att rädda liv.

”KMR utgör ett utomordentligt exempel på den förenade kraften hos individer som uppnår förändring genom engagerade insatser för att förbättra samhället och för effektiv information och förespråkande.”

”Jag instämmer med kongressen i att bekräfta Kommittén för mänskliga rättigheter för sitt långvariga engagemang för att främja de grundläggande friheter som anges i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och Nürnbergkoden. KMR utgör ett utomordentligt exempel på den förenade kraften hos individer som uppnår förändring genom engagerade insatser för att förbättra samhället och genom effektiv undervisning och bevisföring. Vi tackar KMR för de många viktiga reformer som den har kämpat för och som i dag skyddar enskilda människor mot grym, omänsklig och förnedrande behandling, och för dess ledande roll i att höja allmänhetens medvetenhet så att värdighet och mänskliga rättigheter än en gång kan åtnjutas av alla människor.” – Medlem i den amerikanska kongressen, Kalifornien